parallax background

پروفیل درز انقطاع

پروفیل برای کف و تردد وسایل نقلیه


پروفیل درز انقطاع جهت کف و تردد وسایل

اگر پروفیل انتخابی در کف قرار باشد بجز بار زنده ناشی از عبور و تردد انسان باردیگری را تحمل کند ،این بار بایستی مشخص شود .این بارها میتواند مثل خودروها ،جرثقیل و کامیون باشد .

اين بارها در استانداردهای DIN 1055 و DIN 1072 تعريف شده می باشند.
ASA208-png

کد:ASA208

پروفیل درز انقطاع جهت کف-توکار-ترافیکی
ASA224

COD : ASA224

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA225

COD : ASA225

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA226

COD : ASA226

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA227.

COD : ASA227

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA227T

ASA227T

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA233

COD : ASA233

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA246

CODE : ASA246

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA253

COD : ASA253

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA255

COD : ASA255

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA257

COD : ASA257

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA261

COD : ASA261

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA263

COD : ASA263

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA270

COD : ASA270

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA286

COD : ASA286

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA290

COD : ASA290

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASA293

COD : ASA293

پروفیل درز انقطاع کف ،توکار و ترافیکی
ASU205

COD : ASU205

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU235

COD : ASU235

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU236.

COD : ASU236

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی

پروفیل درز انقطاع روکار و ترافیکی

COD : ASU237
ASU240

CODE : ASU240

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU241

CODE : ASU241

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU242

CODE : ASU242

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU243

CODE : ASU243

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU264

CODE : ASU264

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU271

CODE : ASU271

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی
ASU274

CODE : ASU274

پروفیل درز انقطاع کف ،روکار و ترافیکی