parallax background

پروفیل درز انقطاع

پروفیل برای دیوار و سقف

برخلاف پروفیل های درز انقطاع کف ، پروفیل های سقف و دیوار تابع تغییرات بار نمیباشد .همچنین پروفیل های درز دیواری بایستی از نظر زیبایی و مشابهت با پروفیل های کف مطابقت و همخوانی داشته باشند ، پروفیل های همگون باید در فضاهای یکسان استفاده شوند.
asa116

COD : ASA116

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa124

COD : ASA124

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa126

COD : ASA126

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa127

COD : ASA127

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa146

COD : ASA146

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa153

COD : ASA153

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa154

COD : ASA154

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa155

COD : ASA155

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa156

COD : ASA156

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asa159

COD : ASA159

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-توکار
asu120

COD : ASU 120

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu121

COD : ASU 121

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu122

COD : ASU 122

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu123

COD : ASU 123

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu136

COD : ASU 136

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu137

COD : ASU 137

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu141

COD : ASU 141

لاستیک درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu142

COD : ASU 142

لاستیک درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu143

COD : ASU 143

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu145

COD : ASU 145

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu147

COD : ASU 147

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار
asu160

COD : ASU 160

پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف-روکار

جهت آگاهی از قیمت پروفیل درز انقطاع