شات-کریت
حذف مش گذاری در بتن پاششی (شات کریت) با استفاده از الیاف فلزی
ژانویه 30, 2019
مقاومت-کششی-بتن
تاثیر الیاف فلزی بر مقاومت کششی
مارس 13, 2019
در آزمایش های خمشی ،کششی و ... بطور استاتیکی کشف شد که الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن غیر مسلح تاثیر بسیار مثبتی دارد بلکه بعنوان یک عامل مقاومت ترک خوردگی و متوقف کننده ترک نیز عمل می کند.

این به معنی آن است که با بروز اولین ترک خوردگی بتن،الیاف فلزی DRAMIX

نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک ایفا میکنند و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری می نمایند.
الیاف فلزی درامیکس فاصله ایجاد شده را به طرفین محل ترک ارتباط داده و از فرو ریختن تیر جلوگیری می کند.

بدین معنی که در کشش نیز بعد از نخستین ترک در کل مقطع که مربوط به بتن است ،الیاف دو طرف محل ترک را به یکدیگر ارتباط داده و از گسترش و زیاد شدن عرض ترک ممانعت بعمل می آورند.

کیفیت ترک خوردگی در آزمایش شکافتگی نمونه استوانه ای آن نیز جالب است.
بعد از بار نهایی ،نمونه بتن خالص از وسط و در امتداد قطر کاملا گسیخته و دو تکه می شود ،در حالی که در نمونه بتن مسلح با الیاف فلزی درامیکس بدون آنکه نمونه از همدیگر جدا شود ،آنقدر تغییر شکل می دهد که سطح مقطع دایره ای نمونه به سطح مقطع بیضوی تبدیل می شود.