دیوار ساختمانهای عمومی مانند بیمارستانها، ادارات و هتل ها به صورت مکرر با خسارت مواجه می شوند. ضربه گیر یا وال گارد با جلوگیری از صدمات ناشی از اشیاء مانند صندلی چرخدار ، صندلی های اداری و چرخ دستی ها، ترولی ها و برانکاردها از دیوار محافظت میکنند ، این محافظ دیوار ها بصورت ریل آلومینیومی با روکش pvc آنتی باکتریال تولید می گردد.