پروفیل درز ساختمان
سپتامبر 27, 2023
SUB-COATING
نکاتی جهت انتخاب و استفاده صحیح از پروفیل
می 7, 2024

الیاف فولادی 4D طراحی شده برای

:
کف های یک پارچه
کف های بدون نفوذ مایعات
کف های بدون درز باریک (نوسازی)
کف های روکش شده
روسازی یا بهره وری بالا

کف های با بهره وری بالا

برای الزامات بیشترین بهره وریکف های صنعتی معمول اکثر اوقات مطابق الزامات بار پیش بینی شده طراحی می شوند.
مشخصات بهره وری معمولا با جزئیات و اجرا متعاقب همخوانی دارد.
با این حال کف هایی با الزامات بهره وریبالایی وجود دارد که نیاز به ملاحظات دقیق تر کنترل ترک خوردگی دارند ،در حالیکه روش سنتی انجام آن را نمی توان اعمال کرد یا برای همخوانی با الزامات کافی نمی باشد.
بویژه در مورد کف های یکپارچه در صنایع شیمی و غذایی یا هر جا که کف و یا پوشش بدون نفوذ مایعات لازم است صادق باشد.
الزامات خاص برای بهره وری کف ها بطور معمول منجر به سطوح بالای تقویت سنتی می شود.
الیاف درامیکس 4D در ترکیب با لایه بالایی منفرد شبکه فولادی (مش) الزامات بهره وری را به روشی خیلی موثر با صرفه جویی در هزینه و زمان به انجام می رساند.
کنترل ترک خوردگی نشت ناپذیر با محدودیت در ملاحظات بار را می توان بوسیله راه حل ترکیبی اعمال کرد.تقویت سنتی بطور کل با افزودن الیاف فولادی 4D جایگزین شده است.

کنترل حتی کوچک ترین ترک هاالیاف فولادی 4D درامیکس از لحاظ خاصی برای دستیابی به کوچکترین عرض ترک خوردگی بطور فوری مهندسی شده اند.
بیشترین اثر بخشی آنها در گستره 0.1 تا 0.3 میلی متر رخ می دهد تا الزامات در بهره وری وضعیت محدوده کف ها همخوانی داشته باشد.
دوام بالا و کف های بدون نفوذ مایعات در تمام کاربردهای کف سازی خاص بدست می آید که در آن بهداشت و ایمنی محیطی دارای اولویت بوده و نیاز به ملاحظات خاص دارد.

راه حل ایده آل برای تقویت ترکیبیالیاف فولادی خانواده درامیکس 4D را حلی ایده آل برای تقویت ترکیبی اند (الیاف فولادی همراه با تقویت سنتی).
افزودن الیاف سنتی 4D در ترکیب بتن ،جایگزینی مقدار زیادی از تقویت مرسوم را به قصد دستیابی به همان محدودیت عرض ترک خوردگی یا حتی کمتر در مقایسه با راه حل سنتی تقویت بیشتر ،ممکن می سازد.
الیاف فولادی 4D ما فورا تنش ها را در کوچکترین عرض ترک خوردگی بهبود می بخشد و بطور همزمان بالاترین سطح عملکر را در ترک های کوچک مهیا می کند.
همراه با تقویت سنتی ،راه حلی ایده آل برای تضمین بالاترین بهره وری و کنترل ترک خوردگی برای ترک ها با گستره 0.1 تا 0.3 میلی متر مهیا شده است.