segmenttoonel
استفاده از الیاف فولادی جهت طراحی سگمنت ها
ژانویه 28, 2019
beton
مقاومت ترک خوردگی بتن
فوریه 18, 2019

بتن پاششی یا بتن شات کریت، عملیاتی است که در آن، ملات بتن توسط پمپ با سرعت و فشار زیاد به سطوح مورد نظر پاشیده می شود.

استفاده از روش حذف مش گذاری در بتن پاششی (شات کریت) با استفاده از الیاف فلزی معمولاً بدین نحو است که خمیر بتن از یک مجرا و الیاف فولادی با درصد مشخصی از مجرای دیگر، با سرعت زیادی خارج و بطور همزمان و لایه به لایه بر روی سطح مورد نظر پاشیده شده و در نتیجه سطح کار پوشیده از بتن مسلح و الیاف فولادی می شود.
البته گاهی ملات بتن همراه با الیاف فلزی نیز می تواند از یک مجرا پاشیده شود. با استفاده از الیاف فلزی در روش بتن پرتابی می توان از آرماتورگذاری شبکه ای در محل های مشکل )نظیر شیب های تند، دیواره های سنگریزه ای، دیواره های تونل ها و ...( خودداری کرد چراکه آرماتوربندی در چنین مناطقی نه تنها خطرناک است، بلکه به علت ناهمواربودن سطوح اینگونه محل ها و سختی کار، آرماتوربندی کار پرهزینه و گرانی خواهد بود.

بطورکلی" روش بتن پاششی با الیاف فلزی DRAMIX " را می توان در عملیات زیر بکار گرفت :

تثبیت و پایدارسازی شیب های سنگی خطرناک و غیر دسترس.
تثبیت دیوار ههای تونلهای معادن، کانالهای آبیاری و دیواره تونلهای سنگی.
تعمیر قسمتهای آسیب دیده سازه ای موجود (سدها، پل ها و...).
کاربرد در مناطق زلزله خیز و گسلی.
پوشش لوله های فولادی، رویه جداره های نسوز، سقف های پوسته ای و...

کاربرد مصرف بتن پاششی زیاد می باشد:

• سطوح ناصاف صخره
• پر کردن خلاء ها
• مش ها مانند شبکه میلگرد مصرف مصالح را بیشتر می کند